Játékszabályzat

Az OIL! töltőállomásokon zajló promóciós játék hivatalos játékszabályzata

1. A Játék és promóció szervezője, lebonyolítója és a promóciós termékeket biztosító személyek
A MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1016 Budapest, Mészáros u. 58/B., a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-699184; adószám: 12700226-2-44; a továbbiakban: „Szervező”) az OIL! Töltőállomásokon (továbbiakban: “Töltőállomás” vagy “Töltőállomások”) az ott vásárlók részére játékot, illetve promóciót (a továbbiakban együttesen: „Játék”) kíván lefolytatni, amelynek lebonyolításával a MAHAGONY E.S.C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2724 Újlengyel Határ út 12., a céget nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-187229; adószám: 13739847-2-13; a továbbiakban: a továbbiakban: „Lebonyolító”) bízta meg, aki a Játék teljes körű lebonyolítását vállalta. A Játékhoz a promóciós termékeket a

Stanley Black & Decker Hungary Kft.
Székhely:1016. Budapest, Mészáros u. 58/b.
Cégjegyzékszám: 01 09 906606
Adószám: 14500101241
Képviseli: Németh-Kun Tamás

2. A Játék időtartama

A Játék pecsétgyűjtő szakasza 2021. március 17. délelőtt 8 órától 2021. július 4. 18 óráig, illetve a készlet erejéig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon.

A Játék pecsét beváltó szakasza 2021. március 17. délelőtt 10 órától a készlet erejéig, de legfeljebb 2021. július 11. 23.59 óráig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon.

A Játék promóció szakasza 2021. március 17. délelőtt 8 órától 2021. július 4. 18 óráig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon. Online regisztrációs lehetőség: 2021. július 11. 23.59 óráig. Sorsolás: 2021. július 5.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartamát megváltoztassa, meghosszabbítsa.

A Játékban résztvevő Töltőállomások listája jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletét képezi, illetve megtalálható a www.oil-benzinkutak.hu weboldalon.

3. A Játékban résztvevők köre

A Játékban részt vehet bármely 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékból ki van zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Stanley Black & Decker Hungary Kft., és ezek munkavállalói, a résztvevő Töltőállomások tulajdonosai, üzemeltetői és azok munkavállalói és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A Játék menete

4.1. Promóciós Termékek

A Játék 2. pontban meghatározottak szerinti időtartama alatt a Játékos a Töltőállomásokon, a Töltőállomásokat üzemeltető gazdasági társaságoktól (a továbbiakban az üzemeltetőkre is „Töltőállomás/ok” név alatt történik hivatkozás) a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete szerinti termékekhez, mint promóciós termékekhez (továbbiakban: „Promóciós Termék(ek)”), 3. számú szerinti nyereményekhez (a továbbiakban: „Nyeremény Termékek”) juthat.

A Promóciós Termékekhez jutás az alábbiak szerint alakul:
Az árukészlet erejéig, de legfeljebb 2021. július 11. 16 óráig a Játékos megvásárolhatja a Töltőállomásokon a Promóciós Termékeket a jelen Játékszabályzat feltételei szerint. A jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete rögzíti, hogy a Játékos mely Promóciós Termékeket vásárolhatja meg 10 darab pecsét beváltása mellett. Szintén tartalmazza a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete valamennyi Promóciós Termék kedvezményes vételárát, melyet a Játékos a 10 darab pecsét beváltása mellett fizetni köteles. A Promóciós Termékek kizárólag a 2. számú mellékletben az adott termékre meghatározott számú pecsét beváltása és kedvezményes vételár megfizetése ellenében vásárolható meg a Töltőállomásokon.

A Promóciós Termékek pecsétek nélkül is megvásárolhatók a készlet erejéig a 2. számú mellékletben meghatározott teljes fogyasztói ár megfizetése mellett.

A Játékos által kapott pecsétek illetve Promóciós Termékek készpénzre vagy más termékre történő átváltása nem megengedett. Készpénz visszafizetése akkor sem lehetséges, ha a gyűjtőfüzetben összegyűjtött pecsét több mint a Promóciós Termék kiváltásához szükséges mennyiség. Ilyen esetben a Játékos a fennmaradó pecsét mennyiséget elveszíti. A fennmaradó pecséteket a beváltandó gyűjtőfüzetből leválasztani, kivágni, új gyűjtőfüzetbe beragasztani nem megengedett.

A Játékos a Promóciós Termékek kapcsán a Töltőállomásokkal, a Szervezővel szemben olyan mértékben érvényesíthető jótállási igény, amilyen mértékben ezen termékek kapcsán a Stanley Black & Decker Hungary Kft. jótállást vállal a Töltőállomásokkal, a Szervezővel szemben. A jótállási igények a jelen szabályzat 7. pontjában foglaltak szerint érvényesíthetők.

A Töltőállomások a Promóciós Termékek tekintetében termékkár miatt kárfelelősséget nem vállalnak, a Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Promóciós Termékek gyártójával, illetve azok forgalmazójával szemben érvényesíthet. A Lebonyolító a Promóciós Termékek gyártóját illetve azon forgalmazót, amelytől azok beszerzésre kerültek a Játékos ez irányú, írásbeli kérésének kézhezvételétől számított 30 napon belül megnevezi.

Figyelemmel arra, hogy a Promóciós Termékek csak a készlet erejéig érhetőek el a készlethiányból, illetve készletlefogyásból eredő károkért, igényekért Szervező, a Lebonyolító, illetve a Töltőállomások semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartoznak. A Játékos által kiválasztott Promóciós Termék a későbbiekben másik Promóciós Termékre nem cserélhető ki, nem váltható vissza.

A Játék időtartamának lejártát követően (illetve a készlet elfogyását követően) Játékos a Promóciós Terméket a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

4.2. A pecsétgyűjtő Játék mechanizmusa

A Játék pecsét-gyűjtő szakasza folyamán (2021. március 17. délelőtt 8 órától 2021. július 4. 18 óráig, illetve a készlet erejéig) a Töltőállomásokon mindenkori „kútáron” történő bármely fajtájú üzemanyag, bármely fizetőeszközzel történő vásárlása esetén a Játékos minden elköltött bruttó 2.000,- Ft után 1 pecsétet kap (pl.: 4.000,- Ft estén 2 pecsét, bruttó 6000 Ft esetén 3 pecsét stb.) Készpénzes vásárlás esetén a kerekítés szabályai érvényesülnek, bankkártyás fizetésnél azonban a pontos fizetett összeg alapján történik a pecsétek kiadása. A pecsétre váltott összegen felüli érték után (pl. 2.200,- Ft értékű vásárlás esetén a fennmaradó 200,- Ft) pecsét nem jár, a fennmaradó összeg újabb vásárlás alkalmával az elköltött és pecsétre váltható összeget nem növeli. Az egy tankolás alkalmával maximálisan megszerezhető pecsétek száma 10 db.
A Töltőállomásokon értékesített üzemanyagon kívül egyéb áru (pl. shop és snack termékek) és szolgáltatás a Játékban nem vesz részt, így azok megfizetett vételára után pecsét nem jár.
A pecsétek kizárólag a vásárlással egyidejűleg adhatóak ki a megvásárolt üzemanyag után a nyugtán szereplő összeg alapján. Több nyugta illetve több járműbe történő tankolás nem vonható össze.

A Promócióban kizárólag a Szervező megbízásából, a Lebonyolító által elkészítettet sértetlen állapotú, eredeti, pecsétekkel, lehet részt venni. A pecsétek a fizetés alkalmával kerülnek átadásra a Játékos részére. A Lebonyolítónak, illetve a Töltőállomásnak a pénztártól történő távozást követően nem áll módjában pecsétet kiadni, még a vásárlást igazoló blokk ellenében sem.

Az automata pénztáraknál tankoló ügyfelek úgy kaphatják meg pecséteket, ha a nyugtát a tankolást követően egy héten belül az adott töltőállomáson bemutatják, a Töltőállomás pedig a nyugtát a beváltást igazoló jelzéssel látja el.

4.3. A pecsétek beváltása

A pontbeváltásra 2021. március 17. délelőtt 10 órától 2021. július 11. 23.59 óráig, illetve a készlet erejéig van lehetőség.

Az üzemanyag vásárlás ellenértéke alapján kapott pecséteket gyűjtőfüzetben kell gyűjteni, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek a Játékban résztvevő Töltőállomásokon. A pecséteket a gyűjtőfüzet megfelelő helyére kell pecsételni. Amennyiben a gyűjtőfüzet betelik, új gyűjtőfüzet használata válik szükségessé. A pecséteket a Szervező és Lebonyolító csak az eredeti gyűjtőfüzetbe pecsételve fogadja el. A gyűjtőfüzet Magyarország területén a Játékban résztvevő Töltőállomások bármelyikén beváltható a Promóciós Termékekre a jelen Játékszabályzat szerint.

A Promóciós Termékek a Játékos által úgy szerezhetőek meg, hogy összegyűjt 10 darab pecsétet a pecsétgyűjtő füzetben, és az általa választott Promóciós Termékért a Töltőállomásnak megfizeti a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete szerinti kedvezményes vételárat. A pecsétek beváltásakor a Játékosnak a kitöltött gyűjtőfüzetet át kell adnia a Töltőállomás dolgozójának, aki a gyűjtőfüzetet lepecsételi, majd visszaadja a Játékos részére. A beváltási határidőt követően átadott gyűjtőfüzeteket a Lebonyolítónak nem áll módjában elfogadni.

Az egy gyűjtőfüzetben összegyűjtött pecsétek egyszerre több Promóciós Termékre is beválthatóak, amennyiben a kívánt Promóciós Termékeknek és beváltási feltételeknek megfelelő számú pecsét került bepecsételésre a gyűjtőfüzetbe. Mivel a pecsétek beváltása akként történik, hogy a gyűjtőfüzet az adott Töltőállomáson bevonásra kerül, így arra nincs lehetőség, hogy több alkalommal ugyanazon gyűjtőfüzet alapján kerüljön több Promóciós Termék megvásárlásra. Több, különböző gyűjtőfüzetben gyűjtött pecsétek nem összevonhatóak. A Promóciós Termékek egyfelől a Töltőállomás azon készletéből választhatóak, amelyek a beváltás pillanatában az adott Töltőállomáson éppen rendelkezésre állnak. Másfelől amennyiben a Promóciós Termékekből nem található kellő mennyiség az adott Töltőállomáson, úgy az minden héten utánrendelhető (a készlet erejéig). Amennyiben a Játékos az adott Töltőállomáson a megvásárolni kívánt Promóciós Terméket megrendeli, az adott Promóciós Termék szállítási díj megfizetése nélkül 7 (hét) napon belül személyesen átvehető azon a Töltőállomáson, melyen a rendelést a Játékos leadta.
A promócióban részt vevő termékek megvásárolhatók online is, a Lebonyolító Mahagony E.S.C. által tulajdonolt és üzemeltetett www.oil.shop.hu oldalon. 10 db pecsét összegyűjtése után kérje el az ezután járó kuponkódot az Önhöz legközelebb lévő töltőállomáson, s a kuponkód segítségével érvényesítheti a százalékos kedvezményt a www.oil.shop.hu weboldalon. A megrendelt terméket lehetősége van – plusz szállítási díj: bruttó 1190 Ft ellenében – házhoz kérni, vagy ingyenes szállítási díj mellett azt a kiválasztott töltőállomáson átvenni.
A Töltőállomás dolgozója jogosult a pecsétek eredetiségét ellenőrizni, és a sérült, illetve az érvénytelennek vagy nem eredetinek minősített pecséteket indokolás nélkül visszatartani. A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a pecsétek számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén, amely esetben a Játékos semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervezőnek az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, pecsétet nem áll módjában pótolni és a Szervező ezzel összefüggésben felelősségét kizárja.

4.4. Nyereményjáték

Amennyiben a Játékos összegyűjt legalább 10 darab pecsétet a pontgyűjtő füzetben, a 10 db Töltőállomáson érvényesített pecsétért cserébe kaparós kuponkártyát kap, amelynek a lekaparható szürke felülete alatt található kóddal regisztrálhat a www.oil-benzinkutak.hu weboldalon az ott feltüntetett adatok megadásával.
A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni / lépéseket megtenni:

– a kuponkártya lekaparható szürke felülete alatt található kuponkód
– a töltőállomás neve – ahol a kuponkártyát kapta
– E-mail cím
– Játékszabályzat elfogadása.

A regisztráció feltétele, hogy a Játékos azt megelőzően a – minimum 10 pecsétet tartalmazó – pontgyűjtő füzetet a Töltőállomáson bemutassa, azt lepecsételtesse. A regisztráló Játékosok ezt követően nyereményjátékon vehetnek részt, melynek keretében a Nyeremény Termékek az alábbiakban bemutatott módon kisorsolásra kerülnek. A bemutatott és lepecsételt pecsétek Promóciós Termékek vásárlására felhasználhatók.

A Lebonyolító Mahagony E.S.C., Kft által tulajdonolt és üzemeltetetett weboldalon – www.oil.shop.hu történő vásárlás esetén, a vásárló automatikusan részt vesz az OIL! nyereményjáték sorsolásán. A Szervező személyes adatokat nem gyűjt, nem kezel, az Online vásárlás esetén sem, kizárólag az alábbi információk kerülnek továbbításra a sorsolásra vonatkozóan:
– a kuponkártya lekaparható szürke felülete alatt található kuponkód
– a töltőállomás neve – ahol a kuponkártyát kapta
– Játékszabályzat elfogadása.

A sorsolásra a Dr. Varga Krisztina Közjegyzői Irodában kerül sor; 1027 Budapest, Csalogány u. 21. I/3. 2021. július 5. -én 15:00 órakor. A sorsolást a Lebonyolító bonyolítja le, zárt informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával. Minden Nyeremény Termék esetében arra az esetre, ha a nyertes kuponkóddal rendelkező Játékos (a továbbiakban: „Nyertes”) a nyereményét nem venné át, vagy valamely kizáró feltétel miatt arra nem lenne jogosult, a Lebonyolító kisorsolja azt a kuponkódot, aki ez esetben a nyereményre jogosulttá válik. Arra az esetre, ha a nyereményre ezen másodikként kisorsolt kuponkód birtokosa nem jelentkezik, a Lebonyolító kisorsol egy harmadik kuponkódot is (a második és harmadik kisorsolt kuponkóddal rendelkező Játékosa továbbiakban: „Tartalék Nyertes/ek”).

A Lebonyolító a jelen nyereményjáték során a 3. számú mellékletben meghatározott Nyeremény Termékeket sorsolja ki az alábbiakban meghatározott időpontban:

Sorsolás időpontja:
2021. július 5. 15:00 órakor

A Lebonyolító valamennyi nyereménytárgy vonatkozásában külön kuponkódot sorsol.

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a Nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden a Nyeremény Termék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költség (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terheli.

A nyeremények készpénzre nem átválthatók. A Szervező fenntartja jogát a nyereménytárgyak megváltoztatására!

A Lebonyolító a Nyertes kuponkódot honlapján, a www.oil-benzinkutak.hu oldalon, valamint Facebook oldalán (www.facebook.com/OILHungary) is kommunikálja az adott sorsolást követő munkanapon, megemlítve, hogy melyik OIL! töltőállomáson adták ki a nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártyát. A Játék feltételeinek mindenben megfelelő, nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártya birtokosa (Nyertes) a nyereményét a közzétételt követő 4. munkanaptól, a közzétételt követő 30 napon belül veheti át azon a Töltőállomáson, amely a kuponkártya kiadására szolgáló pontgyűjtő füzetet lepecsételte. Amennyiben a meghatározott időn belül a Nyertes a nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártyát nem mutatja be a fentiekben meghatározott Töltőállomáson, vagy nem veszi át a nyereményét a meghatározott időn belül, vagy nem teljesíti az átvételhez szükséges feltételeket, úgy automatikusan a Tartalék Nyertes jogosult a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyereményt ő sem veszi át, vagy nem tesz eleget a vonatkozó feltételeknek, úgy a lebonyolító a második Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek.
A Lebonyolítót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a Nyertes azért veszti el jogát nyereményre, mert nem ellenőrizte határidőben a megadott elérhetőségeken, hogy kuponkártyájának kuponkódja kisorsolásra került-e a meghirdetett sorsolásokon.

A Nyertes kuponkártya kódját a Lebonyolító közzéteszi a kezelésében lévő weboldalon: www. oil-benzinkutak.hu, és a Facebook által üzemeltetett, és a Lebonyolító kezelésében lévő a https://www.facebook.com/OILHungary linken található OIL! Hungary Facebook oldalon, amihez a Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak.

A Nyertes köteles a kóddal ellátott kuponkártyáját a Nyeremény Termék átvételekor bemutatni.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

5. Egyéb rendelkezések

A Játékosokat a beváltott Promóciós Termékek után adó nem terheli. A Promóciós Termékek pénzre, illetve más termékre nem válthatóak át.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit – ideértve különösen a Promóciós Termékek, Nyeremény Termékek körét, a termékek színét, a termékek teljes fogyasztói árát, a termékek kedvezményes vételárát, a sorsolás feltételeit és időpontját – a Játékosok Töltőállomásokon történő tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan, a szerződő felek és/vagy a Játékosok hozzájárulása nélkül visszavonni.

A Játékban résztvevők részvételükkel – minden külön jognyilatkozat nélkül – automatikusan tudomásul veszik es elfogadják a jelen hivatalos promóciós Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék részleteit jelen Játékszabályzat tartalmazza, amely megtalálható kinyomtatott formában, a Játékban résztvevő, kijelölt Töltőállomásokon, továbbá elektronikusan a www.oil-benzinkutak.hu internetes oldalon a Játék teljes időtartama alatt.

6. Adatkezelés

A Játékra teljes mértékben anonim módon, személyes adatok megadása nélkül kerül sor, így a Játék során személyes adatokat egyik szerződő fél sem kezel.

7. Szavatossági, jótállási igényérvényesítés

7.1 A 54 számú mellékletben meghatározott jótállással ellátott termékek vonatkozásában a játékosok/nyertesek a termék átvételétől számított 12 hónapig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:171 – 6:173. § szakasza és a felsorolt termékekhez tartozó jótállási jegy szerinti jótállási igényt érvényesíthetik (a továbbiakban „Jótállás Tartama”).

Amennyiben valamely vásárló/nyertes a jótállás tartama alatt a jótállással ellátott Stanley Black & Decker Hungary Kft. Termékekkel és Nyeremény Termékekkel összefüggésben jótállási vagy a kellékszavatossági igény elévülését megelőzően szavatossági igényt érvényesítene a Töltőállomásokon úgy a Terméket, a Nyeremény Terméket – az érvényesített igény függvényében – a Töltőállomás jegyzőkönyv felvétele mellett átveszi a vásárlótól/nyertestől és a Lebonyolítót tájékoztatja. A Lebonyolító a beérkezett igények esetén értesíti a Rotel Elektromechanikai Gyártó, Kereskedelmi és Szolgálató Kft.-t, akik elszállítatják az adott terméket és megvizsgálják a terméket. A termék javítás után, ugyanarra a töltőállomásra kerül vissza, ahol a hibás termék le lett adva. A jótállási jegy birtokában a vásárló, közvetlenül a Rotel Kft-nél is érvényesítheti garancia igényét, az OIL! kampány során megvásárolt lepecsételt jótállási jeggyel rendelkező termék esetén.

Rotel Elektromechanikai Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17-19.
Telefon / Fax: (061)403-2260, (061)404-0014
Nyitvatartás: Hétfő-Csütörtök 8.00 – 16.00; Péntek 7.30 – 15.00 Szombat-Vasárnap ZÁRVA!

A jótállásnak minden esetben feltétele a vásárlás tényét igazoló számla, illetve a Nyeremény Termékek esetén a Stanley Black & Decker Hungary Kft. által biztosított, kitöltött és lepecsételt jótállási jegy. (A jótállási jegyet a vásárlás helyszínén – OIL! töltőállomáson az eladó tölti ki)

Budapest, 2021. március 17.

MABANAFT HUNGARY
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest, 2021. március 17.

MAHAGONY E. S. C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest, 2021. március 17.
Stanley Black & Decker Kft.

1. számú melléklet: A Játékban résztvevő Töltőállomások listája

Töltőállomás Cím
OIL! Almásfüzitő 2932 Almásfüzitő, hrsz. 020/16
OIL! Bábolna 2943 Bábolna, Ács út 2.
OIL! Baja 6500 Baja, Jánoshalmi út 6.
OIL! Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 129.
OIL! Berhida 8182 Berhida, hrsz. 1784
OIL! Bonyhád 7150 Bonyhád, külterület, hrsz. 067/33
OIL! Budapest 1183 Budapest, Ferihegyi repülőtérre vezető út 2/A.
OIL! Csorna 9300 Csorna, Soproni út 66/K.
OIL! Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi utca 6. (Tesco parkoló)
OIL! Dunavarsány 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi utca 155.
OIL! Eger 3300 Eger, Sas út 94.
OIL! Erdőkertes 2113 Erdőkertes, Fő út 234.
OIL! Fertőszéplak 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos utca 87.
OIL! Fót 2151 Fót, Keleti Márton utca 7/A.
OIL! Füzesabony 3390 Füzesabony, 33. sz. Főút hrsz. 0197/6
OIL! Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 9.
OIL! Győr 9028 Győr, Régi Veszprémi út 4.
OIL! Győr Adyváros 9023 Győr, Bán Aladár utca 3.
OIL! Győr Vas Gereben 9022 Győr, Vas Gereben utca 6.
OIL! Gyula 5700 Gyula, Csabai út 3.
OIL! Halmaj 3842 Halmaj, 3-as főút hrsz. 022/5
OIL! Hatvan 300, Hatvan, Bercsényi út 76.
OIL! Hort 3014 Hort, Kossuth út 198.
OIL! Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, E5-ös főút, 108-as km hrsz. 0344/33
OIL! Komárom 2900 Komárom, Ácsi út 84.
OIL! Levél 9221 Levél, József Attila utca 1.
OIL! Maglód 2234 Maglód, Liszt Ferenc utca 6/A.
OIL! Mórahalom 6782 Mórahalom, Röszkei út 40.
OIL! Nagyigmánd 2942 Nagyigmánd, József Attila utca hrsz. 965/12 (Szákszendi elágazás)
OIL! Nagyvenyim 2421 Nagyvenyim, Fő út 18/1.
OIL! Ócsa 2364 Ócsa, Kiss János út 1.
OIL! Pápa 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 75.
OIL! Petőháza 9443 Petőháza, hrsz. 269/115
OIL! Sóskút 2038 Sóskút, Ipari Park
OIL! Szalkszentmárton 6086 Szalkszentmárton, külterület hrsz. 06/8
OIL! Szeged_Back Bernát 6728 Szeged, Back Bernát utca 6.
OIL! Szeged_Fonógyári út 6728 Szeged, Fonógyári út 18.
OIL! Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Zámoly út hrsz. 02022/6
OIL! Szentes 6600 Szentes, Alsórét 258.
OIL! Szigethalom 2315 Szigethalom, Mű út 222.
OIL! Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 45.
OIL! Sződliget 2133 Sződliget, 2-es főút 27,64 km külterület hrsz. 076/19
OIL! Táborfalva 2381 Táborfalva, Kecskeméti út 4/A.
OIL! Tét 9100 Tét, Győri utca hrsz. 184/5
OIL! Tótkomlós 5940 Tótkomlós, Széchenyi út hrsz. 1053/3
OIL! Zirc 8420 Zirc, Állomás utca 5.
UniOil Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 42.

2. számú melléklet
A Játék időtartama alatt megvásárolható Promóciós Termékek
10 db pecsét összegyűjtése esetén megvásárolható
Megnevezés Cikkszám Kedvezmény Eredeti Fogyasztói ár bruttó Kedvezményes ár bruttó
Stanley 38 részes szerszámos készlet, szövet táskában STMT0-74101 -41 % 16 990 Ft 9 990 Ft
Stanley Multi csavarhúzó készlet 34 részes STHT0-70885 -40 % 3 290 Ft 1 990 Ft
Stanley 1/4″ dugókulcs szett, 37 részes kemény dobozban STMT82672-0 -33 % 11 990 Ft 7 990 Ft
Stanley Multiszerszám 12in1 tokkal 0-84-519 -32% 5 890 Ft 3 990 Ft
Stanley Tylon Mérőszalag 5m/16′ 1-30-696 -57 % 2 990 Ft 1 290 Ft
BLACK & DECKER 18V, 2.0 Ah Li-Ion akkumulátor BL2018-XJ -44 % 15 990 Ft 8 990 Ft
BLACK & DECKER 18V Li-Ion 1A töltő BDC1A -54 % 12 990 Ft 5 990 Ft
BLACK & DECKER 18V 2.0 Ah Li-lon akkumulátoros Power Command fűszegélyvágó akku és töltő nélkül, STC1820PCB-XJ -33 % 29 990 Ft 19 990 Ft
BLACK & DECKER 18V Li-lon akkumulátoros Power Command sövényvágó, akku és töltő nélkül, GTC18452PCB-XJ GTC18452PCB-XJ -43 % 34 990 Ft 19 990 Ft
BLACK & DECKER 3,6V Li-Ion akkumulátoros fűolló GSL200-QW -48 % 22 990 Ft 11 990 Ft
BLACK & DECKER 18V akkumulátoros Mouse csiszoló, akku és töltő nélkül, BDCDS18N-XJ -40 % 19 990 Ft 11 990 Ft
BLACK & DECKER 18V, 1.5Ah Li-Ion Akkus fúrócsavarozó BDCDD186-QW -37 % 29 000 Ft 18 990 Ft
BLACK & DECKER 3,6 V lámpás akkumulátoros csavarbehajtó BDCSFL20AT-QW -47 % 14 990 Ft 7 990 Ft

 

 

 

 

 

3. számú melléklet
Nyeremény Termékek
Sorsolás:
2021. július 5. 15:00 órakor

Nyeremény Termékek:
Megnevezés Mennyiség Érték
BLACK & DECKER 36 V 48 CM Autosense Akkus fűnyíró, 2 akkuval 1db 170 000 Ft
BLACK & DECKER 18V Li-lon akkumulátoros Power Command sövényvágó, akkuval töltővel 1db 63 970 Ft
BLACK & DECKER 18V 2.0 Ah Li-lon akkumulátoros Power Command fűszegélyvágó, akkuval töltővel 1db 58 970 Ft
BLACK & DECKER 18V, 1.5Ah Li-Ion Akkus fúrócsavarozó 1db 29 000 Ft
BLACK & DECKER 3,6V Li-Ion akkumulátoros fűolló 1db 22 990 Ft
BLACK & DECKER 3.6V Lámpás beépített akkumulátoros csavarbehajtó
1db 14 990 Ft
Stanley 38 részes szerszámos készlet, szövet táskában 2db 16 990 Ft
1/4″ dugókulcs szett, 37 részes kemény dobozban 1db 11 990 Ft